องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 65
account_box ฝ่ายสภา
นายมนูญ มานัด
ประธานสภา อบต.
นายมนูญ มานัด
ประธานสภา อบต.
นายประภาวิชญ์ งามตรง
รองประธานสภา อบต.
นายประภาวิชญ์ งามตรง
รองประธานสภา อบต.
นางสมเกียรติ พรมมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางสมเกียรติ พรมมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายประสิทธิ์ วงษ์จันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายประสิทธิ์ วงษ์จันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายบุญเลิศ จงภักกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายบุญเลิศ จงภักกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายประภาวิชญ์ งามตรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายประภาวิชญ์ งามตรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายสมใจ งามเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายสมใจ งามเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายบุญเลี้ยง ลายเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายบุญเลี้ยง ลายเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายสนิท เขินไพร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสนิท เขินไพร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายยงค์ อุปชาย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายยงค์ อุปชาย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางบัว กันยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางบัว กันยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายบุญผ่าน บุยอยู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายบุญผ่าน บุยอยู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายสถิตย์ นามขันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสถิตย์ นามขันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายเสงี่ยม วิวัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายเสงี่ยม วิวัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นางปริย มีพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางปริย มีพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางวาสนา อนุพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางวาสนา อนุพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางวันดี มูลเหล็ก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางวันดี มูลเหล็ก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางอังคณา โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางอังคณา โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายมนตรี ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายมนตรี ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายบรรจง อำมะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายบรรจง อำมะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสมชัย เขินไพร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายสมชัย เขินไพร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายประเสริฐทรัพย์ รินจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายประเสริฐทรัพย์ รินจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางสรัญญา งามแสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางสรัญญา งามแสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายสำราญ จันลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายสำราญ จันลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายสมบัติ โนนน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายสมบัติ โนนน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายสมปอง บุญอุ้ย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายสมปอง บุญอุ้ย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายชาตรี ดีเพชร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายชาตรี ดีเพชร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายมนูญ มานัด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายมนูญ มานัด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายสำเร็จ งามตรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายสำเร็จ งามตรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายวินัย ชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายวินัย ชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายสมัย ชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายสมัย ชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายอานน ยะพลหา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายอานน ยะพลหา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายลำใย คำผง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นายลำใย คำผง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นางลาวัณย์ จันทะแจ่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นางลาวัณย์ จันทะแจ่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายณรงค์ อำมะ)
นายก อบต.หนองอึ่ง
(นายณรงค์ อำมะ)
นายก อบต.หนองอึ่ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร