องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125
account_box ผู้บริหาร-อบต
นายณรงค์ อำมะ
นายกอบต.หนองอึ่ง
โทร : 0800516965
นายณรงค์ อำมะ
นายกอบต.หนองอึ่ง
โทร : 0800516965
นายสมชาย มีพันธ์
รองนายก อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0800516965
นายสมชาย มีพันธ์
รองนายก อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0800516965
นายสุริยาวุธ บุญขวาง
รองนายก อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0800516965
นายสุริยาวุธ บุญขวาง
รองนายก อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0800516965
นายบุญยืน พิมศร
เลขานุการนายก อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0956188194
นายบุญยืน พิมศร
เลขานุการนายก อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0956188194
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัด อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0947717766
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัด อบต.หนองอึ่ง
โทร : 0947717766
(ว่าง)
รองปลัด อบต.หนองอึ่ง
(ว่าง)
รองปลัด อบต.หนองอึ่ง
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897199478
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897199478
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898700898
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898700898
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน ผู็อำนวยการกองคลัง
โทร : 0902634145
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน ผู็อำนวยการกองคลัง
โทร : 0902634145
account_box ฝ่ายสภา
นายมนูญ มานัด
ประธานสภา อบต.
นายมนูญ มานัด
ประธานสภา อบต.
นายประภาวิชญ์ งามตรง
รองประธานสภา อบต.
นายประภาวิชญ์ งามตรง
รองประธานสภา อบต.
นางสมเกียรติ พรมมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางสมเกียรติ พรมมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายประสิทธิ์ วงษ์จันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายประสิทธิ์ วงษ์จันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายบุญเลิศ จงภักกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายบุญเลิศ จงภักกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายประภาวิชญ์ งามตรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายประภาวิชญ์ งามตรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายสมใจ งามเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายสมใจ งามเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายบุญเลี้ยง ลายเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายบุญเลี้ยง ลายเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายสนิท เขินไพร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสนิท เขินไพร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายยงค์ อุปชาย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายยงค์ อุปชาย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางบัว กันยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางบัว กันยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายบุญผ่าน บุยอยู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายบุญผ่าน บุยอยู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายสถิตย์ นามขันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสถิตย์ นามขันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายเสงี่ยม วิวัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายเสงี่ยม วิวัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นางปริย มีพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางปริย มีพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางวาสนา อนุพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางวาสนา อนุพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางวันดี มูลเหล็ก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางวันดี มูลเหล็ก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางอังคณา โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางอังคณา โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายมนตรี ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายมนตรี ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายบรรจง อำมะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายบรรจง อำมะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสมชัย เขินไพร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายสมชัย เขินไพร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายประเสริฐทรัพย์ รินจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายประเสริฐทรัพย์ รินจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางสรัญญา งามแสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางสรัญญา งามแสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายสำราญ จันลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายสำราญ จันลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายสมบัติ โนนน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายสมบัติ โนนน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายสมปอง บุญอุ้ย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายสมปอง บุญอุ้ย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายชาตรี ดีเพชร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายชาตรี ดีเพชร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายมนูญ มานัด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายมนูญ มานัด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายสำเร็จ งามตรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายสำเร็จ งามตรง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายวินัย ชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายวินัย ชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายสมัย ชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายสมัย ชมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายอานน ยะพลหา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายอานน ยะพลหา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายลำใย คำผง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นายลำใย คำผง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นางลาวัณย์ จันทะแจ่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นางลาวัณย์ จันทะแจ่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
โทร : 0853140456
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
โทร : 0853140456
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0902634145
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0902634145
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897199478
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0897199478
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898700898
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 0898700898
account_box สำนักปลัด
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นายพงศักดิ์ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเพียงขวัญ บุญราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเพียงขวัญ บุญราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุพรรณ พรมโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุพรรณ พรมโสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายดวงเดช ตนัยศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0811441565
นายดวงเดช ตนัยศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร : 0811441565
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : -
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

โทร : -
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวอภิญญา อิ่มอ้วน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอภิญญา อิ่มอ้วน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธิราพรรณ นามเสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธิราพรรณ นามเสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาพร ไชยอุดม
ผูู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุภาพร ไชยอุดม
ผูู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายดัสกร พันไผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายดัสกร พันไผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัตนศักดิ์ จันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายรัตนศักดิ์ จันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสุระชัย งามตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายสุระชัย งามตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
ว่าง
พนักงานขับรถน้ำ
ว่าง
พนักงานขับรถน้ำ
นายสัมฤทธิ์ จันทะแจ่ม
นักการภารโรง
นายสัมฤทธิ์ จันทะแจ่ม
นักการภารโรง
นายไพบูลย์ อำมะ
คนสวน
นายไพบูลย์ อำมะ
คนสวน
นายบุญทัน บุญราช
ยาม
นายบุญทัน บุญราช
ยาม
account_box กองคลัง
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวันทนีย์ อภิวัฒนพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางวันทนีย์ อภิวัฒนพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางอรนุช พันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวปานิสรา นราวงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวปานิสรา นราวงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญยอ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญยอ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวศิริพร โสสีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริพร โสสีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าสิงห์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าสิงห์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวทิพวรรณ แสงใสย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทิพวรรณ แสงใสย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพงศักดิ์ฺ ศรีปัตเนตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปภาวิน เงินยวด
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายปภาวิน เงินยวด
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวสุจิตรา เพชรเสนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสุจิตรา เพชรเสนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางณัชฎา ลูกอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัชฎา ลูกอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุจาริณี พรมลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุจาริณี พรมลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประเสริฐ ศรีวิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประเสริฐ ศรีวิชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชดาวรรณ อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชดาวรรณ อินทร์แก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสน่ห์ ทองแท้
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสน่ห์ ทองแท้
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวโชติมา พรหมคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวโชติมา พรหมคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวบัวสอน ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวบัวสอน ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวฐิดาวรรณ ผมพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวฐิดาวรรณ ผมพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวภัทรชรี นารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวภัทรชรี นารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายณรงค์ อำมะ)
นายก อบต.หนองอึ่ง
(นายณรงค์ อำมะ)
นายก อบต.หนองอึ่ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร