messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
account_box สำนักปลัด
นางสาวอรวรรณ โอเนียว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : -
นางสาวพรรณพร ทองสุทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 093-323-6004
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : -
นายศตวรรษ เตยไธสง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 063-5154924
นายอิทธิพล ฤทธิ์มนตรี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 098-3385116
ว่าง
นิติกร
นางสาวพัทธ์ธีรา สิงห์เจริญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 089-9495825
นายพีระพัฒน์ โพธิวัฒน์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 095-606-6216
นางสาวรัตนภรณ์ มีพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 065-1107163
นางสาววาสนา บึงไกร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
โทร : 085-4947721
นางสาวธิราพรรณ นามเสนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 064-8051931
นางสาวสุภาพร ไชยอุดม
ผูู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 082-1253099
นายดัสกร พันไผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 063-6348648
นายรัตนศักดิ์ จันทะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 088-7271129
นางสาววนิดา พรมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 084-1120930
นายสิงหนาท วรษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร : 0902165413
นายสมัย กัณนิกา
นักการภารโรง
โทร : -
นายกวิน พิมพา
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)
โทร : 064-5821341
นายวิเชียร สาสนาม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 081-714-9346
นายไพบูลย์ อำมะ
คนสวน
นายบุญทัน บุญราช
ยาม
โทร : 084-5365817
นางแสงเดือน มัฆวาฬ
คนงานทั่วไป
โทร : -