ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหาว่างและเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง