ชื่อเรื่อง :
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ

ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}

ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล ../add_file/ขอข้อมูล

ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : w3-animate-opacity ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-opacity ../add_file/w3-animate-opacity

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasfชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ

ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคนชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :

ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเราชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...

ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

ชื่อไฟล์ : E3asrxRThu110823.doc


ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรมชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : e5g2aFoFri45821.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : iH7Wq1MFri45802.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : NLmeNYtFri45743.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ucclRQGFri45717.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2iB3mT9Fri45648.xlsx


ชื่อไฟล์ : PkvZC4wFri44603.docx


ชื่อไฟล์ : lHx2JA5Mon34819.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : C1vldCGTue100122.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลสถิติการให้บริการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลสถิติการให้บริการ ../add_file/ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ชื่อไฟล์ : lW0gwHNMon125502.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : g3C9XIIFri15549.doc


ชื่อไฟล์ : lULRpCZThu12417.docx


ชื่อไฟล์ : เวทีประชาคม ปีพ.ศ.2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เวทีประชาคม ปีพ.ศ.2563 ../add_file/เวทีประชาคม ปีพ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่อบต ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่อบต ../add_file/อำนาจหน้าที่อบต

ชื่อไฟล์ : UsFs7EwFri22352.doc


ชื่อไฟล์ : แบบประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ../add_file/แบบประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น

ชื่อไฟล์ : IAduktJThu12958.docx


ชื่อไฟล์ : ZgL6plPTue11837.pdf

ชื่อไฟล์ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ../add_file/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ระบบคู่มือประชาชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ระบบคู่มือประชาชน ../add_file/ระบบคู่มือประชาชน

ชื่อไฟล์ : ระบบคู่มือประชาชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ระบบคู่มือประชาชน ../add_file/ระบบคู่มือประชาชน

ชื่อไฟล์ : คู่มือประชาชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คู่มือประชาชน ../add_file/คู่มือประชาชน

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : LfMUAXjFri122021.doc


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : สถิติการให้บริการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สถิติการให้บริการ ../add_file/สถิติการให้บริการ

ชื่อไฟล์ : สถิติการให้บริการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สถิติการให้บริการ ../add_file/สถิติการให้บริการ

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลการติดต่อ อบต.หนองอึ่ง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลการติดต่อ อบต.หนองอึ่ง ../add_file/ข้อมูลการติดต่อ อบต.หนองอึ่ง

ชื่อไฟล์ : ช่องทางการติดต่อ อบต.หนองอึ่ง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ช่องทางการติดต่อ อบต.หนองอึ่ง ../add_file/ช่องทางการติดต่อ อบต.หนองอึ่ง

ชื่อไฟล์ : แบบประเมินความพึงพอใจ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบประเมินความพึงพอใจ ../add_file/แบบประเมินความพึงพอใจ

ชื่อไฟล์ : แบบประเมินความพึงพอใจ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบประเมินความพึงพอใจ ../add_file/แบบประเมินความพึงพอใจ

ชื่อไฟล์ : แบบประเมินความพึงพอใจ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบประเมินความพึงพอใจ ../add_file/แบบประเมินความพึงพอใจ

ชื่อไฟล์ : แบบประเมินความพึงพอใจ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบประเมินความพึงพอใจ ../add_file/แบบประเมินความพึงพอใจ

ชื่อไฟล์ : tTQ0tgbMon30437.doc


ชื่อไฟล์ : แบบรายงานความพึงพอใจ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แบบรายงานความพึงพอใจ ../add_file/แบบรายงานความพึงพอใจ

ชื่อไฟล์ : สถิติการร้องเรียนข้าราชการหรือหน่วยงาน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สถิติการร้องเรียนข้าราชการหรือหน่วยงาน ../add_file/สถิติการร้องเรียนข้าราชการหรือหน่วยงาน

ชื่อไฟล์ : Ipmh2BuMon122704.doc


ชื่อไฟล์ : แผน ปปช. ( พ.ศ. 2561-2564 ) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผน ปปช. ( พ.ศ. 2561-2564 ) ../add_file/แผน ปปช. ( พ.ศ. 2561-2564 )

ชื่อไฟล์ : แผน ปปช. (2560-2564 ) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผน ปปช. (2560-2564 ) ../add_file/แผน ปปช. (2560-2564 )

ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรม ../add_file/ประมวลจริยธรรม

ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรม ../add_file/ประมวลจริยธรรม

ชื่อไฟล์ : ประกาศเจตจำนง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศเจตจำนง ../add_file/ประกาศเจตจำนง

ชื่อไฟล์ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.หนองอึ่ง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.หนองอึ่ง ../add_file/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.หนองอึ่ง

ชื่อไฟล์ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราช ปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราช ปีงบประมาณ 2563 ../add_file/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราช ปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : จรรยาข้าราชการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จรรยาข้าราชการ ../add_file/จรรยาข้าราชการ

ชื่อไฟล์ : ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ../add_file/ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : รายงานการเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรม ../add_file/รายงานการเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรม

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รายงานการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและปัญหาอุปสรรคการประเมินITA ปี พ.ศ.2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและปัญหาอุปสรรคการประเมินITA ปี พ.ศ.2562 ../add_file/รายงานการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและปัญหาอุปสรรคการประเมินITA ปี พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : แผนการสร้างเสริมวินัยคุณธรรม กิจกรรม และป้องกันการทุจริต ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แผนการสร้างเสริมวินัยคุณธรรม กิจกรรม และป้องกันการทุจริต ../add_file/แผนการสร้างเสริมวินัยคุณธรรม กิจกรรม และป้องกันการทุจริต

ชื่อไฟล์ : จรรยาข้าราชการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จรรยาข้าราชการ ../add_file/จรรยาข้าราชการ

ชื่อไฟล์ : ผู้มีส่วนได้า่วนเสียภายใน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ผู้มีส่วนได้า่วนเสียภายใน ../add_file/ผู้มีส่วนได้า่วนเสียภายใน

ชื่อไฟล์ : ผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายนอก ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายนอก ../add_file/ผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายนอก

ชื่อไฟล์ : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/031gfc ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/031gfc ../add_file/ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/031gfc

ชื่อไฟล์ : โครงสร้างการแบ่งสาวนราชการ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: โครงสร้างการแบ่งสาวนราชการ ../add_file/โครงสร้างการแบ่งสาวนราชการ

ชื่อไฟล์ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ../add_file/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : อบต.หนองอึ่ง เข้ารับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพ ( LPA ) ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2563 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อบต.หนองอึ่ง เข้ารับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพ ( LPA ) ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2563 ../add_file/อบต.หนองอึ่ง เข้ารับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพ ( LPA ) ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2563

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qq1AGMATue101913.docx


ชื่อไฟล์ : การเข้าร่วมอบรมของสำนักงานป.ป.ช. ความเสี่ยงของการทุจริตของ ผู้บริหาร สามชิก อปท.และข้าราชการ และการยื่นทรัพย์สิน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การเข้าร่วมอบรมของสำนักงานป.ป.ช. ความเสี่ยงของการทุจริตของ ผู้บริหาร สามชิก อปท.และข้าราชการ และการยื่นทรัพย์สิน ../add_file/การเข้าร่วมอบรมของสำนักงานป.ป.ช. ความเสี่ยงของการทุจริตของ ผู้บริหาร สามชิก อปท.และข้าราชการ และการยื่นทรัพย์สิน

ชื่อไฟล์ : รายงานผลประเมินแผน ป.ป.ช.ปีพ.ศ.2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานผลประเมินแผน ป.ป.ช.ปีพ.ศ.2562 ../add_file/รายงานผลประเมินแผน ป.ป.ช.ปีพ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : รายงานแผน ป.ป.ช พ.ศ.2562 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รายงานแผน ป.ป.ช พ.ศ.2562 ../add_file/รายงานแผน ป.ป.ช พ.ศ.2562